Formy aktywizacji zawodowej
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Formy aktywizacji zawodowej

Formy aktywizacji zawodowej

Na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby bezrobotne mają możliwość skorzystania z wymienionych form aktywizacji zawodowej:

 

 • dodatek aktywizacyjny 
 • prace interwencyjne  
 • prace społecznie użyteczne  
 • staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy  
 • pożyczki szkoleniowe 
 • roboty publiczne  
 • stypendia w okresie kontynuowania nauki  
 • szkolenia  
 • wsparcie działalności gospodarczej  
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 

  Dodatek aktywizacyjny

  Osoba bezrobotna może złożyć do urzędu pracy wniosek, w celu przyznania dodatku aktywizacyjnego, jeśli jest zarejestrowana w urzędzie pracy, a także posiada prawo do zasiłku. Ponadto jest zobowiązana podjąć:
  • $zatrudnienie na mocy skierowania przez urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy, które obowiązuje w danym zawodzie lub służbie, a uzyskiwane wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę;
  • $zatrudnienie podjęte z własnej inicjatywy, bądź inny rodzaj pracy zarobkowej.

  Prace interwencyjne

  Powiatowe urzędy pracy w oferują bezrobotnym możliwość finansowania lub podjęcia prac interwencyjnych. W ramach takich przedsięwzięć zatrudniają osoby bezrobotne, które znalazły się w wyjątkowej sytuacji na rynku pracy, w zamian za refundację części kosztów wynagrodzenia, a także składki na ubezpieczenia społeczne.

  Prace społecznie użyteczne

  Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych, którzy nie mają prawa do zasiłku. Starosta deleguje do tych czynności, a ich organizacją zajmują się poszczególne gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach bądź instytucjach statutowo specjalizujących się w pomocy charytatywnej, albo na poczet społeczności lokalnej.

  Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

  Staż dedykowany jest młodym bezrobotnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia, a także bezrobotnym absolwentom szkół wyższych, do 27. r.ż. Przygotowanie zawodowe kierowane jest do osób, pozostających od dłuższego czasu bezrobotnymi; nieposiadających kwalifikacji zawodowych; bezrobotnych powyżej 50 roku życia; osób bezrobotnych, które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia; bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

  Pożyczki szkoleniowe

  Osoby bezrobotne, a także żołnierze rezerwy mogą ubiegać się o otrzymanie pożyczki szkoleniowej, pochodzącej ze środków Funduszu Pracy. Pożyczka szkoleniowa może zostać przyznana, by pomóc w podjęciu zatrudnienia, które wymaga określonych kwalifikacji. Wartość pożyczki nie może być wyższa niż czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka nie posiada oprocentowania, jednakże musi zostać uregulowana w ciągu 18 miesięcy od momentu zakończenia szkolenia, który został ustalony w umowie.

  Roboty publiczne

  Gminy, organizacje pozarządowe, które poruszają się w obszarze: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu oraz turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia, a także pomocy społecznej mogą być odpowiedzialne za organizację robót publicznych. Urząd pracy po wydaniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku pracodawcy, może zawrzeć z organizatorem robót publicznych właściwą umowę, wyznaczyć danych kandydatów do pracy, jak również refundować organizatorowi robót publicznych, w czasie do 6 miesięcy, część kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia.

  Stypendia w okresie kontynuowania nauki

  Stypendia w okresie kontynuowania nauki kierowane są do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia i nie mają określonych kwalifikacji zawodowych. Ten rodzaj stypendium przysługuje, jeśli nie przekroczono danego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do otrzymania funduszy. Stypendium przysługuje także za czas choroby, wakacji i macierzyństwa, na podstawie przedstawienia odpowiednich zaświadczeń lekarskich.

  Szkolenia

  Starosta jest odpowiedzialny za tworzenie, organizację i finansowanie z Funduszu Pracy, szkoleń dla osób bezrobotnych, pobierających rentę szkoleniową, jak również żołnierzy rezerwy. Szkolenia mają za zadanie zwiększyć szanse tychże osób na zatrudnienie, podjęcie pracy zarobkowej, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, bądź zwiększenie aktywności zawodowej.

  Wsparcie działalności gospodarczej

  Osoby bezrobotne mogą jednorazowo otrzymać fundusze z Funduszu Pracy, które przeznaczone są na podjęcie działalności gospodarczej, a zwłaszcza pokrycie kosztów otrzymania pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o konkretnej wysokości, która została ustalona w umowie, jednak nie przekracza 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

  Osoba bezrobotna jest uprawniona do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu do miejsca pracy; odbywania stażu; przygotowania zawodowego w miejscu pracy; szkolenia; uczestnictwa w zajęciach z zakresu poradnictwa zawodowego. Podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu jest podjęcie pracy, stażu, etc., które odbywają się poza miejscem zamieszkania i otrzymały skierowania urzędu pracy.

  Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Temat

   Treść wiadomości


   facebook