Stypendia dla dzieci
Dajemy młodym szansę na lepsze jutro.
Stypendia dla dzieci

Stypendia dla dzieci

Uczniowie, którzy uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc, której zadaniem jest zmotywowanie ich do osiągania dalszych sukcesów. Istnieją stypendia dla dzieci za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Stypendia i zasiłki szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Szkoła może przyznać stypendium dla ucznia, który uzyskał wysoką średnią ocen, (która została ustalona przez daną szkołę) a także co najmniej dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym zostało przyznane wybrane stypendium. W kwestii stypendium za osiągnięcia sportowe, może być ono przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu przynajmniej międzyszkolnym, a także minimum dobrą ocenę z zachowania w okresie, który poprzedza okres, przyznawania świadczenia.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przeznaczone jest dla uczniów szkoły, której ukończenie zapewnia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Takie stypendium przyznaje się osobom, które otrzymały promocję z wyróżnieniem, a ich średnia ocen była najwyższa w danej szkole średniej lub odznaczają się wyjątkowymi uzdolnieniami w konkretnym obszarze wiedzy, odnoszą w nim sukcesy, a w pozostałych dziedzinach ich wyniki  co przynajmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostaje przyznaje jednemu uczniowi konkretnej szkoły na przełomie września i czerwca w danym roku szkolnym. 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Stypendium ministra oświaty i wychowania może uzyskać uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej, która ma uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży. Taki rodzaj stypendium dla dzieci kierowane jest do osób uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne, w zwłaszcza laureatom międzynarodowej olimpiady, laureatom i finalistom olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, laureatom konkursu na pracę naukową, uczniom szkoły ponadgimnazjalnej, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. 

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – dziecko zdolne w szkole

Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kierowane jest do uczniów szkół artystycznych, które prowadzą kształcenie w zawodzie artystycznym. Może być ono przyznawane uczniom, którzy uzyskali w semestrze bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych, a także laureatom międzynarodowego, bądź krajowego konkursu artystycznego. Taki rodzaj świadczenia wypłaca się jednorazowo dla konkretnej osoby. Przyznaje je minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie wniosku dyrektora szkoły artystycznej, w której uczy się kandydat do stypendium. 

Wspieramy dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Jeśli Ty, Twoje dziecko lub Twój podopieczny potrzebuje wsparcia, zgłoś się do nas!

Skontaktuj się z Nami!  Pomożemy Ci.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości


    facebook